درخواست وام از بانک سپه

ﺣﺴﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ بانک سپه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎران از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ به ثبت نام وام خرید بانک سپه (بهین کارت) با ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وام گیرنده:

  1. تکمیل فرم های مربوطه
  2. کپی شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در شناسنامه ارسال کپی از صفحه توضیحات الزامی است)
  3. کپی پشت و رو کارت ملی
  4. آخرین فیش حقوقی
  5. ارائه یکی از قبوض خدماتی (تلفن، برق و …) محل سکونت جهت تایید محل اقامت متقاضی

ضامن:

  1. تکمیل فرم های مربوطه
  2. کپی شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در شناسنامه ارسال کپی از صفحه توضیحات الزامی است)
  3. کپی پشت و رو کارت ملی
  4. آخرین فیش حقوقی
  5. ارائه گواهی کسر از حقوق از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در صورت تمایل و تسریع در انجام استعلام های بانکی می توانید مدارک شناسایی خود را با کلیک بر روی گزینه زیر ارسال نمایید در غیر اینصورت می بایست اصل فرم های تکمیل شده به همراه مدارک را تحویل دفتر شرکت تعاونی واقع در ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایید.