فروش بیمه نامه های ثالث و بدنه با شرایط ویژه

ﺣﺴﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎران از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺮ ﮔﺮدد.

سایت بیمه نوین

 

بیمه نامه شخص ثالث بیمه نوین

جهت مشاهده توضیحات و مدارک خواسته شده و همین طور ثبت درخواست بروری لینک زیر کلیک کنید

ثبت درخواست بیمه شخص ثالث

بیمه نامه بدنه بیمه نوین

جهت مشاهده توضیحات و مدارک خواسته شده و همین طور ثبت درخواست بروری لینک زیر کلیک کنید

ثبت درخواست بیمه نامه بدنه