دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی ازمنکروزارت فرهنگ وارشاداسلامی درنظر دارد بمنظورآشنایی هرچه بیشتر همکاران با محتوای قانون حمایت ازآمران به معروف و ناهیان از منکر و آشنایی با چگونگی حمایت قانونگذار از حقوق شهروندی آمران به معروف و ناهیان از منکر، دومین دوره مسابقات کتاب وکتابخوانی رادرسال جاری بصورت الکترونیک و بر اساس کتاب” قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر “، با همکاری مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی در بین کارکنان و بازنشستگان ستاد مرکزی ، ادارات کل استان ها ، مراکزوسازمان های تابعه وزارت متبوع وخانواده های محترم آنها برگزار نماید:

منبع مسابقه:

کتاب “قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” که متن (PDF) آن را از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید

نحوه شرکت در مسابقه:

پاسخ به سوالات این مسابقه بصورت الکترونیک می باشد و شرکت کنندگان در مسابقه با مراجعه به سایت شورا و یا پورتال وزارت متبوع , می توانند نسخه pdf کتاب را دریافت نموده و در محدوده زمانی مسابقه بصورت 24 ساعته به سوالات مسابقه پاسخ دهند . سوالات بصورت تصادفی انتخاب شده و هرشخص با شروع زمان آزمون مسابقه 10 دقیقه فرصت خواهدداشت پاسخنامه مسابقه راتکمیل وکلیدارسال جواب هاراتایید نمایندو بلا فاصله نتیجه مسابقه (پاسخنامه) را دریافت نماید.

تذکر: برای هر شرکت کننده در مسابقه 10 سوال ارائه می شود و شرکت کنندگان به 10 سوال ارائه شده پاسخ داده ولی حد نصاب قبولی در مسابقه، پاسخ صحیح  به 7 سوال می باشد.

تذکر:هر شرکت کننده در صورت عدم کسب امتیاز قبولی در مسابقه ،برای مرتبه دوم فرصت شرکت در مسابقه و پاسخ به سوالات را خواهد داشت.

زمان مسابقه:

شروع زمان مسابقه روزیکشنبه مورخ 1398/06/24 لغایت پایان وقت روزچهارشنبه مورخ 1398/07/24 خواهد بود.

جامعه هدف:

کلیه کارکنان و بازنشستگان وزارت متبوع و خانواده های محترم آنها در گستره ستادمرکزی ،ادارات کل استانها، و مرکز وسازمانهای تابعه وزارتخانه می باشند.
تذکر: در صورت شرکت اعضای محترم خانواده همکاران در مسابقه، درج مشخصات کامل شاغل یا باز نشسته وزارت متبوع در هنگام تکمیل مشخصات الزامی است.

جوائز:

از میان کسانیکه حد نصاب امتیاز ( پاسخ صحیح ) رادریافت کرده باشند به قید قرعه جوایز نفیس اهداء خواهد شد.

دبیر خانه شورای امر به معروف و نهی از منکر
شهریور 1398

شروع مسابقه