فرهنگی و هنری

مراکز فرهنگی ، سینما ها ، و … طرف قرارداد با شرکت بسامان را ملاحظه فرمایید.